คุณภาพการบริการของโรงแรม ที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง !

คุณภาพการบริการของโรงแรม ที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง!

ธุรกิจสามารถสร้างคุณภาพการบริการได้ ถ้าองค์กรสามารถสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้การบริการ ซึ่งคุณภาพการให้บริการสามารถวัดได้จาก 5 องค์ประกอบ

1. ความน่าเชื่อถือ

ความสามารถในการให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้สัญญาไว้กับลูกค้า

เป็นความคาดหวังขั้นพื้นฐานของลูกค้าที่ธุรกิจต้องตอบสนองให้ได้ ลูกค้ามีความคาดหวังว่าอย่างน้อยต้องได้เท่ากับที่ตัวเองคาดหวัง หากต่ำกว่าความคาดหวังลูกค้าจะมองหาธุรกิจอื่นจากคู่แข่งขัน

2. การตอบสนอง

ความเต็มใจในการช่วยเหลือ ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันทีทันใด

หากผู้รับบริการต้องการรอ ต้องหาวิธีการการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจและควรอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการ

3. ความไว้วางใจ

ความรู้และการมีมารยาท ความสุภาพอ่อนโยนของพนักงานในการให้บริการที่ต้องแสดงให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ

การรับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ พนักงานต้องให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน บริการด้วยรอยยิ้ม และมีความซื่อสัตย์ ต้องรอบรู้เกี่ยวกับโรงแรม นอกจากนี้ต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทักษะความสามารถด้านภาษา

4. การดูแลเอาใจใส่

มีความห่วงใย และมีความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าแต่ละบุคคล

พนักงานให้บริการโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวกจะใช้บริการ และพนักงานให้บริการด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องในความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า

5. สิ่งแวดล้อมที่พบเห็น

สิ่งอำนวยความสะดวกสบายทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม การแต่งกายของพนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

พนักงานจึงควรมุ่งเน้นไปที่ความเข้าอกเข้าใจผู้รับบริการเป็นรายบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ทางโรงแรมต้องมีการเก็บข้อมูลความต้องการพิเศษของผู้รับบริการไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักครั้งต่อไป