Thailand ที่ต่างชาติทึ่ง!

Thailand ที่ต่างชาติทึ่ง!

สยาม ชื่อเดิมของประเทศไทย - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

สยาม ชื่อเดิมของประเทศไทย

ประเทศไทย เป็นรัฐชาติตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมมีชื่อเรียกว่า “สยาม” รัฐบาลสมัยนั้นเสนอร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขนานนามประเทศต่อรัฐสภา โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้เรียกชื่อประเทศว่า “ประเทศไทย” และตามที่ได้มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ที่มีคำว่า “สยาม” ก็ให้ใช้คำว่า “ไทย”

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณว่า 95% ของประชากรไทย พระพุทธศาสนาได้ถูกนำเข้ามาเผยแผ่ในสมัยของพระเจ้าอโศก ซึ่งพระเจ้าอโศกได้ส่งพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ คือประเทศไทยในปัจจุบัน

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครเป็น “เอกนครที่สุดในโลก” อีกทั้งในปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดอื่นๆ กรุงเทพมหานคร มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

ที่เรารู้จักกันว่า กรุงเทพมหานครนั้น ที่จริงยังมีชื่อเต็มที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นมงคลนาม นั่นก็คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะ ทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์

ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่หลากหลาย - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่หลากหลาย

ประเทศไทยตั้งอยู่ ณ ทางแยกแห่งชีวภูมิศาสตร์ที่มาบรรจบกัน ระหว่างภูมิภาคอินโดจีนในทางเหนือและภูมิภาคแบบซุนด้าในทางใต้ จึงทำให้มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาสูงไปจนถึงชายฝั่งที่ทอดยาว นับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ถิ่นที่อยู่อาศัยหลายหลากเช่นนี้ หล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์มากมายอย่างยิ่ง รวมทั้งสินทรัพย์ทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ประเมินค่ามิได้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพืชและสัตว์จำนวนมาก - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพืชและสัตว์จำนวนมาก

ภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายชนิด ที่น่าสนใจคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกคือค้างคาวบัมเบิลบีเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย ในทำนองเดียวกันฉลามวาฬที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บนชายฝั่งของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนกที่มีสายพันธุ์นกมากกว่าอเมริกาและยุโรปรวมกัน นอกจากนี้ประเทศยังมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดมากที่สุดในโลก กล้วยไม้มากกว่า 1,500 สายพันธุ์เติบโตในประเทศไทย เป็นผลให้ประเทศไทยมีกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำชาติ ประเทศเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ชั้นนำของโลก